Friday, 8 April 2011

DEFINISI MORFOLOGI

PENGENALAN

            Diperingkat sekolah rendah, setiap murid mesti berkemahiran dan berilmu pengetahuan serta berpengalaman dalam pengetahuan sedia ada diaplikasi untuk setiap pengajaran dan pembelajaran yang diterima dalam bilik darjah.

            Mata pelajaran Bahasa Melayu kini telah di sebut sebagai Bahasa Malaysia berfungsi sebagai bahasa ilmu pengetahuan serta menjadi alat komunikasi utama dan tolenrasi kaum. Bagi pelajar tahap I murid diajar kemahiran-kemahiran asas seperti mendengar, bertutur, membaca dan menulis dengan ilmu dari pelbagai sumber.Setiap pelajar pula belajar dalam kelas yang sama tapi mempunyai tahap penguasaan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berbeza.

Semua pelajar di mestikan mempelajari morfologi-sintaksis.Namun banyak pelajar tidak menguasai morfologi kerana pelbagai factor antaranya pelajar menggunakan bahasa ibunda sebelum melafazkan dalam Bahasa Malaysia yang betul maka aspek imbuhan sering menjadi kesalahan dalam pertuturan dan penulisan pelajar. Kesilapan dalam struktur ayat menjadi semakin serius dikalangan golongan yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa kedua mereka.

            Ilmu morfologi harus diserap seawal kemahiran-kemahiran lain untuk membolehkan mereka menguasai kemahiran morfologidisamping  membaca dan menulis huruf kemahiran membentuk suku kata dengan menggunakan struktur ayat yang betul harus ditekankan  . Kemahiran ini boleh dibina dan murid dapat menulis dengan tepat,gramatis.dan berstruktur. Kemahiran ini menjadi teras untuk mempelajari pelajaran Bahasa Melayu dengan lebih kompleks dan mendalam.
           Soalan Tugasan
Bahagian  A

1.      Jelaskan definisi morfologi

Morfologi bermaksud ilmu bahasa yang mengkaji struktur,bentuk dan penggolongan kata dalam penggunaan Bahasa Malaysia. Struktur kata pula bermaksud susunan bentuk bunyi dan tulisan yang menjadi laras bahasa bermakna.  Bentuk kata pula adalah tatabahasa sama ada dalam tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan,pemajmukan dan penggandaan.
Penggolongan kata adalah proses menjenis atau mengkategorikan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dalam ayat.
 Menurut  Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985): Morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya.


2.      Bincangkan secara ringkas penggolongan kata mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.


Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu cetakan kelima 1997,golongan-golongan kata boleh dikelaskan dengan beberapa criteria iaitu :
*      struktur fonologi/bunyi
*      struktur morfem
*      kriteria simantik            Perkataan digolongkan merujuk kepada struktur sintaksis dan struktur semantik disebabkan penggolongan tersebut dapat diselaraskan dengan penggunaan perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi teras dalam pengaplikasi tatabahasa untuk frasa,klausa dan ayat.

            Penggolongan kata terdapat konstituen-konstituen utama iaitu Frasa subjek dan Frasa predikat. Kedua-dua frasa ini membentuk :

*     frasa nama (FN)
*     frasa kerja (FK)
*     frasa adjektif (FA)
*     frasa sendi nama (FS)

Setiap frasa-frasa tersebut mengandungi tunjang yang mewakili frasa-frasa tersebut contohnya

                        FN

                                   KN
                                                                       
                                   
            ……..              bunga    ………
Kata nama ,kata kerja dan kata adjektif adalah kata utama kerana menjadi inti frasa-frasa ayat iaitu frasa nama,frasa kerja,dan frasa adjektif.Golongan kata ini tidak menjadi frasa utama kerana dikelompok dalam klausa secara langsung dan kata secara kolek tif iaitu kata tugas.Secara kesimpulannya golongan kata dalam Bahasa Melayu terbahagi kepada empat :
*      kata nama
*      kata kerja
*      kata adjektif
*      kata tugas
3.      Dengan berdasarkan dua petikan yang dipilih,sila analisis dan kemukakan contoh yang sesuai mengikut penggolongan kata yang berikut :

i)        kata nama
ii)      kata kerja

Kata nama boleh di kategori kepada tiga kumpulan iaitu, kata nama khas, kata nama am dan kata ganti diri.

*      Kata nama khas
Kata nama khas merujuk khusus pada sesuatu nama orang, haiwan,benda, tumbuhan , perbadanan,pangkat,undang-undang,bangsa, bahasa dan sebagainya
contoh : Puan Zarina,Profesor Ahmad, Bank Simpanan Nasional, Perdana Menteri dan sebagainya. Dalam tulisan, huruf pertama mesti ditulis dengan huruf  besar.
Kata nama Khas juga boleh dibahagi kepada dua bab iaitu nama khas hidup dan nama khas bukan hidup. Nama khas hidup pula ada dua iaitu manusia dan bukan manusia. Contoh  Muhd Hakimin dan Si Comot.

*      Kata nama am
Kata nama am merujuk kepada benda,perkara,atau konsep yang umum sifatnya.Dalam tulisan,huruf pertama ditulis dengan huruf kecil kecuali ketika memulakan ayat. Kata nama am boleh dibahagikan kepada beberap kategori iaitu kata nama tunggal,kata nama terbitan,kata nama majmuk, dan kata nama ganda.
*      kata nama tunggal – guru,sekolah, Negara,rumah dan sebagainya
(perkataan yang terdiri daripada kata dasar)
*      kata nama terbitan – ketua,kehendak, jutawan,penyapu dan sebagainya
(terhasil dari proses pengimbuhan)
*      kata nama majmuk – guru besar,kucing, balai polis
(terhasil daripada proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih)
*      kata nama ganda – buku-buku,burung-burung, kuih muih dan sebagainya
(kata yang telah mengalami proses penggandaan)
*      Kata ganti nama
Kata ganti nama boleh dibahagikan kepada lima kategori :      
*      kata ganti diri
(aku,engkau, anda, kamu)
*      kata ganti tanya
(apa,siapa,mana)
*      kata ganti tempat
(sini,situ)
*      kata ganti tunjuk
(ini,itu)
*      kata ganti tak tentu
(apa-apa,siapa-siapa,bila-bila)


i)        Kata Nama

PETIKAN 1
Sumber : Buku Teks Bahasa Malaysia Tahun 4 (KBSR)
Muka surat : 42
Tajuk : Miskin Bukan Penghalang Kejayaan

            Aku anak petani. Namaku Firdaus. Aku berusia sepuluh tahun dan anak sulung daripada enam orang adik beradik Aku tinggal di Kampung Simpang Darat.
            Walaupun hidupku ibarat “kais pagi makan pagi,kais petang makan petang”, hubungan kekeluargaan antara kami amat erat. Ayah bekerja mengambil upah sebagai penoreh getah. Ayah sentiasa memberikan sepenuh perhatian kepada kami. Ibu pula seorang suri rumah yang penyayang. Walaupun kami hidup susah,ibu tidak pernah mengeluh.
            Sesungguhnya, pengalaman hidup ini telah banyak mengajar ku agar berjuang untuk mencapai kejayaan. Kata-kata semangat guru “miskin  bukan penghalang kejayaan”akan kusematkan ke dalam jiwa. Akan kubuktikan bahawa aku juga mampu Berjaya.
            Harapan ayah dan ibu yang ingin melihat aku Berjaya juga akan aku tunaikan. Aku membuat persediaan awal untuk menghadapi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah. Di sekolah,aku sentiasa menumpukan sepenuh perhatian semasa guru mengajar. Di rumah pula, aku menyediakan jadual waktu untuk belajar.
            Kegiatan sukan di sekolah tidak aku tinggalkan. Dengan bersukan,badanku menjadi cergas dan otakku menjadi cerdas. Justeru, aku akan dapat belajar dengan selesa.
            Di samping itu, aku bertekad untuk mengubah nasib keluargaku. Untuk mencapai impian itu, aku berjanji akan belajar dengan gigih dan menjadi model yang terbaik kepada adik-adikku. Kemiskinan tidak akan kujadikan alasan untuk gagal dalam pelajaran.
            Aku akan membuktikan bahawa kemiskinan bukan penghalang untuk mencapai kejayaan.

            Dalam petikan 1 bertajuk “Miskin Bukan Penghalang Kejayaan” terdapat golongan kata nama iaitu Kata nama khas, kata nama am, kata ganti nama.

Analisis 1
*      Kata nama khas
Kata nama khas yang terdapat dalam petikan tersebut ialah Firdaus merujuk kepada watak utama cerita. Terdapat kata nama khas tak hidup iaitu nama Kampung Simpang Darat dan kata nama khas bukan manusia iaitu merujuk kepada benda khusus iaitu Ujian Pencapaian Sekolah Rendah.

Analisis 2
*      Kata nama am
*                      Kata nama tunggal – Kata nama tunggal yang terdapat dalam petikan banyak digunakan iaitu :
*      guru
*      petani
*      ayah
*      ibu
*      adik-adik
*      anak
*      penoreh
*      suri rumah
*      model
*                      Kata nama tunggal ini dikategori bagi kata nama tunggal hidup bagi manusia.Namun ada kata nama tunggal bukan hidup dan konkrit  digunakan iaitu
*      sekolah
*      getah
*      rumah


*                      Kata nama terbitan yang terhasil dari proses pengimbuhan atau abstrak dan tidak terbilang iaitu:-
*      penyayang
*      pengalaman
*      harapan
*      perhatian
*      bertekad
*      hubungan
*                      Kata nama majmuk juga digunakan untuk memproses dua rangkaikata agar menjadi dua kata dasar atau lebih
*      anak sulung
*      jadual waktu
*      anak petani
*      penoreh getah
*      suri rumah
*                      Kata nama ganda adalah kata nama am yang telah mengalami proses penggandaan.
*      adik-adik
*      kata-kata
Analisis 3
*      Kata ganti nama
*                      Kata ganti nama yang digunakan dalam petikan tersebut amat sedikit kerana pengolahan cerita hanya berkisar pada satu watak utama sahaja
*                      Kata ganti diri singkatan  dan pertama yang digunakan iaitu
*      ku
*      aku
*      kami
*                Kata ganti nama tunjuk
*      ini
*      itu
*      Kesimpulan  ;
Petikan “ Miskin Bukan Penghalang Kejayaan” banyak menggunakan kata nama sebagai proses menlengkapkan struktruk ayat agar mudah di fahami jalan ceritanya. Petikan banyak menggunakan kata nama tunggal iaitu perkataan yang terdiri daripada kata dasar dan unsur kata nama terbitan yang terhasil daripada proses pengimbuhan. Penggunaan kata ganti diri hanya sedikit digunakan kerana watak cerita tidak memerlukan penulis memperkenalkan watak dengan serius, memadai dua atau tiga ayat untuk memudahkan pembaca memahami jalan cerita hingga tamat.


ii)      Kata Kerja

PETIKAN 2
Sumber : Buku teks Bahasa Malaysia Tahun 4 (KBSR)
Muka Surat : 133
                                          PAK SENIK INSAF
      Pada zaman dahulu, ada seorang lelaki kaya bernama Pak Senik. Kebun getahnya luas. Haiwan ternakannya juga banyak. Ada lembu,kambing,ayam dan itik.
Walaupun berada, dia sangat kedekut. Dia tidak pernah menyembelih haiwan peliharaannya untuk dijadikan lauk. Dia sanggup makan nasi berlaukkan ikan kering sahaja. Dia juga tidak pernah bersedekah kepada orang-orang miskin.
      Pak Senik mempunyai seorang anak perempuan bernama Gayah, Suami Gayah,Dolah, tidak suka akan sifat bapa mertuanya yang bakhil itu. Dolah telah bermuafakat dengan Gayah untuk memberikan kesedaran kepada Pak Senik. Dolah dan Gayah telah menjemput Pak Senik ke rumah mereka. Pada hari tersebut, Gayah memasakkan Pak Senik gulai kambing yang lazat.
      “ Wah, sedap sungguh gulai kambing ini! Baunya pun harum dan menyelerakan,” kata Pak Senik sambil makan. Dia makan dengan berselera sekali kerana tidak pernah menikmati lauk-pauk yang sedap. Dolah dan Gayah tidak makan. Mereka memperhatikan sahaja gelagat Pak Senik.
      “ Dari mana kamu dapat daging kambing ni?”, Tanya Pak Senik.
      “ Saya sembelih seekor kambing ayah”, jawab Dolah selamba. Pak Senik sangat marah.
      “ Kamu mesti bayar ganti ruginya”, jerit Pak Senik dengan kuat.
      “ Kami tidak makan daging kambing itu, mengapa kami mesti membayarnya?’, balas Dolah. Pak Senik terdiam.
      “ Ayah sudah tua. Harta ayah banyak. Kalau ayah murah hati dan suka bersedekah tentu orang kampung menghormati  ayah. Tuhan juga menggandakan rezeki ayah”, jelas Dolah dengan lembut.
      Sejak peristiwa itu, Pak Senik insaf. Dia tidak kedekut lagi. Dia sentiasa bersedekah kepada fakir miskin.
                             


ü      Kata kerja  adalah inti utama bagi membina atau konstruksi frasa kerja. Pengolongan Kata kerja boleh terdapat unsure-unsur lain seperti kata bantu,berobjek,pelengkap,ayat komplemen dan keterangan bagi mengukuhkan struktur ayat.

             Kata kerja terdapat dua kelompok iaitu :
*      Kata kerja Transitif
*      Kata kerja tak transitif

*      Kata kerja Transitif
Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek frasa nama untuk melengkapkan maksud yang ingin dinyatakan contoh :
*     Emak menyiram bunga
*     Ayah sedang memandu kereta
     Kata kerja ini boleh dibahagi kepada dua iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Kata kerja ini yang menggunakan awalan  meN- dengan atau tanpa akhiran –kan atau –i
*      Kata kerja tak transitif
Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek selepasnya.  Kata kerja tak transitif dapat dibahagikan dua iaitu berpelengkap dan tidak berpelengkap. Kata kerja tak transitif berpelengkap  ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud. Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap boleh berdiri sendiri tanpa objek penyambut.
Contoh :
Kata kerja transitif berpelengkap :
*      Suasana kampung  sungguh sunyi
*      Semua mereka tinggal di Kuala Lumpur
       Ayat condong jika digugurkan menjadi ayat yang tidak sempurna.

       Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap :
*      Emak sedang menangis
*      Mereka asyik ketawa sahaja.
      Ayat di atas berdiri tanpa subjek dan kata kerja yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada unsure lain untuk melengkapkan makna ayat.
Analisa 1
Berdasarkan petikan “Pak Senik Insaf” banyak unsure kata kerja digunakan untuk antaranya :
*      Kata kerja tak transitif dalam petikan banyak digunakan kerana maknanya dapat berdiri sendiri  tanpa memerlukan objek :
*   Dia sangat kedekut
*   Dolah dan Gayah tidak makan
*   Ayah sudah tua
*   Harta ayah banyak
*   Pak Senik insaf
Dalam ayat-ayat di ats,perkataan yang dicondongkan adalah kata kerja tak       transitif,sementara unsure yang mengikuti ialah pelengkap.Namun sekiranya pelengkap digugurkan, ayat-ayat yang terhasil tidak sempurna. Contohnya
*      Dia sangat
*      Dolah dan Gayah
*      Ayah
*      Harta ayah
    Ayat ini juga tidak boleh diboleh dipasifkan seperti  Dia sangat dikedekut
Kata Kerja  Tak Transitif dengan Pelengkap
Subjek
Predikat
Keterangan
Kebun
Getahnya
Luas
Haiwan
Ternakanya
Banyak

Analisa 2
Kata kerja transitif
Subjek
Frasa Kerja Transitif
Penyambut
Gayah
Memasakkan
Gulai kambing yang lazat
Gayah dan Dolah
Menjemput
Pak senik ke rumah mereka
Mereka
Memerhati sahaja
Gelagat Pak Senik
Tuhan
Menggandakan
Rezeki ayah

Frasa nama yang menjadi penyambut bagi ayat-ayat di atas ialah gulai kambing yang lazat, dengan berselera sekali, gelagat Pak Senik dan rezeki ayah adalah keterangan.Ayat –ayat di atas boleh di pasifkan
a.      Gulai kambing dimasak oleh Gayah dengan lazatnya.
b.      Pak Senik dijemput ke rumah mereka oleh Gayah dan Dolah
c.      Gelagat Pak Senik diperhati sahaja oleh mereka
d.      Rezeki ayah digandakan oleh Tuhan

Analisa 3
FRASA KERJA DENGAN KATA BANTU
Contoh ayat yang terdapat Frasa kerja dengan kata bantu dalam petikan tersebut ialah
*      Dia tidak pernah menyembelih haiwan peliharaannya
*      Dolah telah bermaufakat dengan Gayah

Penggunaan frasa kerja dengan kata bantu dapat memberi gambaran yang plot cerita ada perkembangan waktu atau masa.
Kesimpulan
Kata kerja yang digunakan oleh penulis adalah binaan yang pelbagai untuk menjadi pembaca mengikuti plot-plot cerita sehingga tamat. Frasa kerja dan adjektif,binaan frasa kerja dan akhir sekali susunan konstituen frasa kerja banayk digunakan


BAHAGIAN B: Sintaksis
1.    Definisi ayat majmuk.
Menurut buku Tatabahasa Dewan edisi ketiga (2008), ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih, dan percantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentu sehingga menjadikannya  ayat  1,(a) , dengan ayat 1.(b);
            1. Ali sedang membaca buku dan Fatimah sedang membuat latihan
                matematik..
             (a) Ali sedang membaca buku.
             (b) Fatimah sedang membuat latihan matematik.
Terdapat tiga jenis ayat majmuk iaitu:
1                    Ayat majmuk gabungan
2                    Ayat majmuk pancangan
3                    Ayat majmuk campuran

Ayat Majmuk Gabungan
Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang dibina oleh dua ayat atau lebih yang menjadikan satu dengan cara mengabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti ,dan,atau, tetapi, dan sebagainya.
Contoh:
1                    Rokiah pandai menyanyi dan menari.
2                    Abu kurus tetapi kuat makan.
 Ayat 1 dihubungkan dengan kata hubung dan manakala ayat 2 dihubungkan dengan kata hubung tetapi.

Ayat Majmuk Pancangan 
Ayat majmuk pancangan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara.Ini bermakna dalam ayat berkenaan terdapat satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa tak bebas atau ayat  kecil.Ayat kecil dipancangkan di dalam ayat utama dengan menggunakan kata hubungan seperti yang, bahawa, kerana, jika, apabila, sungguhpun dan sebagainya.Dalam bahasa Melayu, ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iatu ayat relatif, ayat komplemen, dan ayat keterangan.
Ayat Majmuk Pancangan
Ayat Relatif
Ayat Komplemen
Ayat Keterangan
Ayat relatif ialah ayat yang ditandai dengan penggunaan perkataan yang seperti contoh di bawah:
1) Kanak-kanak yang cedera itu rupa-rupanya anak Leman.
(2) Kanak-kanak itu rupa-rupanya anak Pak Leman
(3) Kanak-kanak itu cedera
Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan ``kanak-kanak itu'' dan menggunakan kata hubung yang.

Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang dipancangkan dengan ayat kecil yang seterusnya menjadi komplemen kepada ayat. Ayat komplemen dapat dibentuk dengan menggunakan kata hubung bahawa atau yang.
Contoh:
1.Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu.
2.Bahawa pembuangan puntung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran.


Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat.
Contoh:
Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia.
Ayat kecil dalam ayat majmuk keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama, iaitu Pemain hoki negara gagal Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang tertentu.
-kerana, oleh, sebab, lantaran, hingga sehingga, jika, kalau, sekiranya, andainya, setelah, tatkala, sementara, ketika, sambil, agar, supaya, kalau-kalau, untuk, bagi, demi, dengan, sungguhpun, walaupun, meskipun, sekalipun, seperti, bagai, macam, bak, umpama.

Ayat Majmuk Campuran
Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat.Ayat ini mungkin terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk gabungan atau ayat majmuk pancangan.Biasanya, ayat jenis ini panjang.Panjang pendek bukanlah kriteria ayat majmuk campuran tetapi bilangan subjek dan predikatnya atau bilangan klausanya.
Contoh 1:
Mereka mendaftarkan kanak-kanak yang lahir dalam tahun 2002, yang telah menerima suntikan tersebut.
            Dalam ayat ini terdapat dua ayat relatif yang dipancangkan ke dalam ayat induk iaitu yang lahir dalam tahun 2002 dan yang mereka menerima suntikan tersebut. Subjek ayat majmuk ialah mereka, katakerjanya mendaftarkan dan objek tepat kanak-kanak.Kedua-dua ayat relatif itu merupakan penerang kepada objek tepat
2. Dengan berdasarkan petikan dari buku teks Tahun 6 muka surat 23 dan 63  saya telah analisis petikan tersebut dan telah mendapati beberapa contoh mengikut perkara  berikut:
i)          Ayat majmuk gabungan.
Contoh 1(m.s 23)
Lampu bercahaya dan berwarna-warni.
ii)         Ayat majmuk pancangan
Ayat Majmuk Pancangan
Ayat Relatif
Ayat Komplemen
Ayat Keterangan
Contoh 1:
(muka surat 63)
Madu tersebut dijual   dengan harga yang tinggi.
Contoh 2:
(muka surat 63)
Di negara kita juga banyak kraf tangan yang dihasilkan daripada buluh.


Contoh 1:
(muka surat 63)
Sesetengah penduduk kampung mencari madu lebah di hutan untuk dijual.
Contoh 2:
(muka surat 63)
Tahukah kamu bahawa hutan merupakan sumber pendapatan kepada sesetengah penduduk di negara kita?
Contoh 1
(muka surat 23)
Hani sekeluarga berasa bertuah kerana dapat menyaksikan konsert itu.
Contoh 2:
(muka surat 63)
Kraf tangan ini dipasarkan dengan meluas.iii)        Ayat majmuk campuran
Contoh 1:
Terdapat pelbagai jenis rotan seperti rotan manau atau nama saintifiknya, Calamus conioastris, rotan semang dan rotan paku atau Calamus exilis.
Contoh 2:
Apabila menyebut perkataan hutan, tergambar dalam fikiran kita akan pokok-pokok yang besar dan pelbagai jenis mergastua.Senarai rujukan
Abdullah Hassan. (1993) Tatabahasa Pedagogi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Utusan
            Publication and Distributors Sdn.Bhd.
Nik Safiah Karim, Farid M.Onn, Hashim Hj. Musa, dan Abdul Hamid Mahmod. (2004).
            Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Mangantar Simanjuntak. (1982). Aspek Bahasa dan Pengajaran. Kuala Lumpur :
            Sarjana Enterprise
Sulaiman Masri, Ahmad Khair Mohd Nor.(2006) Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna.    
            Edisi Baharu :Utusan Publication and Distributors Sdn. Bhd


No comments:

Post a Comment